Zihnimiz karar verme konusunda  sandığımızdan daha az becerikli ve algılarımız tahminimizden daha kolay yanılıyor olabilir.

İş dünyasında  yöneticilerin en önemli sorumluluklarından biri, doğru karar vermektir.

Sürü psikolojisi yanılgısı (conformity bias), yetminkar karar erme tuzağı (satisficing problem solving), self serving bias (başarıları sahiplenme yanılgısı) tuzakları el ele verdiğinde dev organizasyonların liderleri Pazarlama Miyobisi ve Stratejik Dezonans yanılgılarına düşebiliyor ve şirketlerini yok olmaya mahkum eden kararlar vermeye başlayabiliyorlar.

Oturumumuz esnasında “yöneticilikte insan ilişkileri becerilerinin” ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık.Örgütsel Davranış ÖD

Örgütsel davranış temel olarak psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi farklı davranış disiplinlerinin katkıda bulunduğu uygulamalı bir davranış bilimidir. Psikolojinin örgütsel davranışa katkısı temel olarak bireysel veya mikro analiz düzeyindeyken, diğer disiplinler grup süreçleri ve örgüt gibi makro kavramları anlamamıza katkı sağlar. Tablo 1-3’te örgütsel davranışa katkıda bulunan temel disiplinleri görmekteyiz.

Psikoloji

insanların ve hayvanların davranışlarını Ölçme, açıklama, bazen de değiştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Öğrenme teorisyenleri, kişilik teorisyenleri, psikolojik danışmanlar, hepsinden de önemlisi iş ve örgüt psikologları ÖD’ye katkıda bulunup bilgi birikimini artırırlar.

İlk dönem iş/ örgüt psikologları, verimli iş performansını etkileyen yorgunluk, sıkıntı vb. çalışma koşullarını incelemiştir. Daha yakın dönemlerde ise öğrenme, algı, kişilik, duygular, eğitim, etkin liderlik, motivasyon faktörleri, iş tatmini, karar alma süreçleri, performans değerlendirme, çalışan tutumlarının ölçümü, çalışan seçim teknikleri, iş tasarımı ve iş stresi gibi konular işlenmeye başlanmıştır.

Sosyal Psikoloji

Genellikle psikolojinin bir dalı olarak görülen sosyal psikoloji insanların birbirlerine olan etkisini incelemek için hem psikolojinin hem de sosyolojinin alanına giren konuları işler.

Sosyal psikolojinin kapsamına giren en temel çalışma alanlarından biri değişimdir. Değişim nasıl gerçekleştirilir, değişimin önündeki engeller nasıl kaldırılır gibi sorulara yanıt aranır. Sosyal psikologlar tutumların ölçümlenmesi, anlaşılması, değiştirilmesi; iletişim örüntülerinin belirlenmesi ve güven oluşturulması gibi alanlarda çalışırlar. Son olarak sosyal psikologlar, grup davranışları, güç ve çatışma gibi konulardaki çalışmalarımıza büyük katkıda bulunurlar.

Sosyoloji

Psikoloji birey üzerine yoğunlaşırken, sosyoloji insanların sosyal çevreleriyle veya kültürleriyle olan ilişkilerini inceler. Sosyologlar örgütlerin, özellikle de biçimsel (formel) ve karmaşık Örgütler içerisindeki grup davranışlarıyla ilgili çalışmalarıyla ÖD’ye katkıda bulunurlar. Belki de en önemlisi sosyologlar örgüt kültürü, Örgüt teorisi ve yapı, örgüt içi teknoloji, iletişim, güç ve çatışma gibi konuları çalışmışlardır.

Antropoloji

Antropoloji insanlar ve insanların faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için toplumlan inceleyen bilim dalıdır. Antropologların kültürler ve çevreler hakkındaki çalışmaları, farklı ülkelerdeki ve farklı örgütler içerisindeki temel değerler, tutumlar ve davranışlar hakkındaki farklılıkları anlamamızı kolaylaştırmıştır. Örgütsel kültür, Örgütsel çevreler ve ulusal kültürler arasındaki farklılıklar konusunda bugün bildiğimiz şeyleri antropologların çalışmaları sonucu veya onların yöntemlerini kullanarak öğrendik.

KAYNAK : Örgütsel Davranış Stephan Robbins, Timothy A. Judge (Nobel Yayınları)

disiplini (ÖD) insan ilişikilerini önemser ancak bu disiplinin temel odağını “örgütün verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlarına olan etkisini araştırmak” olarak özetleyebiliriz.

Aşağıda 13 Mayıs ta gerçekleşen oturumun kısa bir özetini (video) bulabilirsiniz oturumda üzerinde durduğumuz makaleleri ve sunumun PDF versiyonunuda yine aşağıdaki görselleri klikleyerek indirebilirsiniz

Sunumlar, makaleler, fotoları indirmek için klikleyiniz

 

 

Saygılarımla

Selim Geçit

0530 290 12 44

Mayıs 2017

: )